Regulamin Panelu Klienta

I. Definicje

 • Adres – oznacza dokładny adres dostawy podany przez  Klienta podczas składania zamówienia, pod który W dobrej formie S.C. będzie dostarczać posiłki stanowiące przedmiot zamówienia, obejmujący: miejscowość, kod pocztowy, dzielnicę, ulicę, nr domu/mieszkania, kod do domofonu lub informację o sposobie i miejscu pozostawiania posiłków.
 • Aktywacja – pierwszy dzień dostarczenia Posiłków objętych Zamówieniem.
 • Dane Klienta – dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia i niezbędne do jego realizacji, obejmujące: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
 • W dobrej formie S.C. z siedzibą przy ul. Kościuszki 38C 05-270 Marki, NIP: 1251720904 REGON: 389480607
 • Dzień roboczy – obejmuje jeden dzień od poniedziałku do  piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w  przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 r., Nr, 4, poz. 28 ze zm.) oraz okresów przerw w  funkcjonowaniu zakładu W dobrej formie S.C. wywołanych np. okresem świąt bożego narodzenia lub wielkanocnych. o każdym okresie przerw wywołanych wspomnianymi okresami świątecznymi lub innymi okolicznościami. 
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, korzystająca z oferty W dobrej formie S.C. lub zamierzająca z niej korzystać.
 • Konto/Konto Klienta/Panel Klienta – indywidualnie przydzielony Klientowi dostęp do części zasobów Serwisu umożliwiający dokonanie zamówienia, jego modyfikację, a także kontakt z W dobrej formie S.C.
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług przez W dobrej formie S.C. dostępny pod adresem: www.wdobrejformiecatering.pl
 • Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez W dobrej formie S.C., dostępny pod adresem elektronicznym:  wdobrejformiecatering.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 • Teren Dostawy – oznacza obszar administracyjny Warszawa, oraz inne miejscowości zaakceptowane przez W dobrej formie S.C. w trakcie przyjmowania zlecenia, na terenie których odbywa się dostawa Posiłków. Link do mapy: 
 • Umowa – umowa zawierana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na odległość pomiędzy Klientem a W dobrej formie S.C. przedmiotem, której jest sprzedaż posiłków.
 • Posiłki/Diety – stanowiące ofertę W dobrej formie S.C., posiłki lub zestawy posiłków składające się na całościowe diety przeznaczone dla Klientów. Wśród możliwych do wybory diet są:

  STANDARDSPORTWEGEJUNIORKETOGENICZNADETOKS
  SOKOWY
  WYBÓR MENUNISKI IG
  1000 KCAL2000 KCAL1000 KCAL1000-1500 KCAL1500 KCAL1500 KCAL1250 KCAL
  1250 KCAL2250 KCAL1250 KCAL1750 KCAL1750 KCAL1500 KCAL
  1500 KCAL2500 KCAL1500 KCAL2000 KCAL2000 KCAL1750 KCAL
  1750 KCAL2750 KCAL1750 KCAL2250 KCAL2250 KCAL2000 KCAL
  2000 KCAL3000 KCAL2000 KCAL2500 KCAL2500 KCAL2250 KCAL
  2250 KCAL3250 KCAL2250 KCAL2750 KCAL2750 KCAL2500 KCAL
  2500 KCAL3500 KCAL2500 KCAL3000 KCAL3000 KCAL
  2750 KCAL4000 KCAL2750 KCAL3500 KCAL
  3000 KCAL3000 KCAL

 • Zamówienia – zamówienie obejmujące szczegóły nabycia przez Klienta Posiłków, złożone przez Klienta e-mailowo lub w Panelu Klienta, które jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w § 7 Regulaminu.

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady rejestracji w Serwisie, dokonywania zamówień oraz współpracy Klientów i W dobrej formie S.C przy realizacji zamówień.
 • Klient korzystający z oferty W dobrej formie S.C zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, a składając zamówienie dokonuje akceptacji jego treści.
 • Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez W dobrej formie S.C danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez W dobrej formie S.C. określone zostały w zakładce RODO – INFORMACJE, Serwisu www.wdobrejformiecatering.pl

III. Założenie konta w serwisie

 • Założenie konta w Serwisie możliwe jest poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza udostępnionego w zakładce „Logowanie/Rejestracja” w Serwisie.
 • Rejestrując się w Serwisie Klient zobowiązany jest do podania: 
  • imienia i nazwiska albo nazwy (w wypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną),
  • Adresu,
  • adresu e-mail,
  • numeru telefonu,
  • siedziby, NIP oraz formy prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli Konto służyć będzie realizacji zamówień związanych z prowadzoną działalnością.
 • Rejestracji Klienta będącego osobą fizyczną może dokonywać wyłącznie dana osoba fizyczna lub jej pełnomocnik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz odpowiednie umocowanie do działania.
 • Rejestracji Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, mogą dokonywać jej organy działający w granicach kompetencji wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz treści dokumentów założycielskich.

IV. Korzystanie z serwisu

 • Klient może posiadać tylko jedno Konto. w szczególnie uzasadnionych przypadkach administrator Serwisu może wyrazić zgodę na założenie większej liczby Kont.
 • Dane wprowadzone do Serwisu są także danymi wykorzystywanymi w związku z realizacją Umowy. Jakakolwiek zmiana danych Klienta wymaga uprzedniego poinformowania W dobrej formie S.C poprzez wprowadzenie nowych danych za pośrednictwem Serwisu.
 • Niedozwolone jest jakiekolwiek udostępnianie danych umożliwiających uzyskanie dostępu do Konta Klienta. w sytuacji naruszenia zakazu wymienionego w zdaniu poprzednim Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje z tym związane.
 • W dobrej formie S.C zastrzega możliwość dokonywania weryfikacji nowo założonych Kont Klienta trwającej nie dłużej niż 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin. W razie przekazania danych nieprawdziwych, nieprecyzyjnych, niemożliwych do zweryfikowania lub w inny sposób stwarzających wątpliwości co do tożsamości Klienta, W dobrej formie S.C przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta.
 • W przypadku stwierdzenia łamania przez Klienta zasad Regulaminu W dobrej formie S.C przysługuje uprawnienie do zawieszenia Klientowi dostępu do Konta oraz wezwanie Klienta do zaniechania naruszeń. Brak reakcji ze strony Klienta, a zwłaszcza dalsze naruszenie Regulaminu skutkować będzie całkowitym zablokowaniem dostępu do Konta i usunięciem go.
 • Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania usunięcia przypisanego mu Konta. Dyspozycję usunięcia Konta należy kierować na adres e-mail W dobrej formie S.C zamieszczony w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Konto Klienta może zostać usunięte wyłącznie, gdy wszystkie zamówienia oraz reklamacje Klienta posiadają status „zakończone”.

V. Zamówienia Klientów posiadających Konta w Serwisie

 • Klient posiadający prawidłowo utworzone Konto w Serwisie dokonuje zamówienia Diet, precyzując warunki realizacji zamówienia, w szczególności potwierdzając lub modyfikując Adres.
 • Klient jest odpowiedzialny za poprawność i prawidłowość danych wprowadzonych do Panelu Klienta.
 • W sytuacji błędnego wprowadzenia danych, o których mowa w §5 ust. 1 Regulaminu Klient powinien zgłosić taką okoliczność niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od chwili otrzymania wiadomości, o której mowa w §5 ust. 8 Regulaminu, w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres: kontakt@wdobrejformiecatering.pl Tak wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia lub poprawki obowiązywać będą począwszy od kolejnego pełnego tygodnia z zastrzeżeniem konieczności skierowania wiadomości nie później niż do piątku do godziny 18:00. w razie zgłoszenia zmiany z naruszeniem zapisów zdań poprzednich, wiadomość traktowana jest jako doręczona kolejnego Dnia roboczego. W dobrej formie S.C nie odpowiada za skutki rozpoczęcia realizacji zamówienia przed zasygnalizowaniem błędu zgodnie z procedurą przedstawioną w zdaniu poprzednim. W dobrej formie S.C zastrzega możliwość obciążenia Klienta dodatkową opłatą w sytuacji zgłoszenia omyłki, o której mowa w zdaniach poprzednich, po chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 • Prawidłowo złożone zamówienia będą realizowane w terminie 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin z uwzględnieniem godzin pracy Biura Obsługi Klienta, od momentu zaksięgowania pełnej płatności przez W dobrej formie S.C.
 • Realizacja dostaw Produktów przedstawia się następująco:
  Dostawa następuje po zaksięgowaniu środków na naszym rachunku bankowym

Zaksięgowanie środków w:

Najwcześniejsza możliwa Aktywacja:

Poniedziałek do godziny 12:00

Środa

Wtorek do godziny 12:00

Czwartek

Środa, do godziny 12:00

Piątek

Czwartek i piątek do godz. 12:00

Niedziela do godziny 12:00

Poniedziałek

Wtorek

Powyższe terminy mogą ulegać zmianom w okresach związanych z dniami ustawowo wolnymi, poza świętami wypadającymi w dni powszednie. W przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń zostaną one podane do informacji Klienta poprzez wiadomość sms z odpowiednim wyprzedzeniem.

 • W dobrej formie S.C. nie przygotowuje diet indywidualnych i eliminacyjnych, w tym wyłączających potencjalne alergeny. Nieprzestrzeganie przez Klienta wszystkich zaleceń związanych z jego stanem zdrowia, alergiami lub innymi okolicznościami może mieć negatywny wpływ na zdrowie Klienta, za co W dobrej formie S.C. nie ponosi odpowiedzialności.
 • Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany poinformować W dobrej formie S.C. o wszelkich chorobach lub uczuleniach, jak również o jakichkolwiek innych okolicznościach mogących mieć wpływ na zdrowie Klienta lub jego samopoczucie, a w szczególności: chorobach istniejących oraz przebytych; nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca; chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy; nietolerancji laktozy; a także zażywanych lekach mogących mieć wpływ na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; pozostałych alergiach pokarmowych. Obowiązek przekazania informacji zgodnie z powyższym zapisem nie jest jednoznaczne z przygotowaniem przez W dobrej formie S.C. Produktów dedykowanych osobom borykającym się z jakimikolwiek schorzeniami, chorobami itp.
 • Po złożeniu zamówienia online, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany w Serwisie adres e-mail. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego przez W dobrej formie S.C.  potwierdzenia zamówienia pod względem poprawności tj. m.in.: rodzaj Diety, termin dostawy, adres. Zgłoszenie nieprawidłowości w zakresie potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno nastąpić w ciągu 12 godzin od daty otrzymania tego potwierdzenia. Po upływie tego terminu Klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z poprawnością danych dot. zamówienia.
 • Klient, który wybierze opcję płatności za pośrednictwem przelewu tradycyjnego zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania na adres e-mail: kontakt@wdobrejformiecatering.pl potwierdzenie dokonania płatności z widoczną datą dokonania płatności, kwotą oraz numerem rachunku bankowego odbiorcy.
 • W przypadku dokonania przez Klienta odsprzedaży Posiłków lub przekazaniu ich osobom trzecim W dobrej formie S.C. nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety lub innego rodzaju skutki związane ze spożyciem posiłków składających się na Diety.
 • W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków przez Klienta, W dobrej formie S.C. nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za przydatność do spożycia posiłków.
 • Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zawartością opakowania przed spożyciem jego zawartości w celu samodzielnego wyeliminowania składników, na które mógłby być uczulony. W dobrej formie S.C. nie ma możliwości wykluczenia poszczególnych produktów/ grup produktów/ alergenów na życzenie Klienta. W dobrej formie S.C. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uczulenia.
 • Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zobowiązany jest powstrzymać się od spożycia posiłku oraz natychmiast powiadomić o tym przypadku W dobrej formie S.C., wysyłając taką informację na adres wysyłając taką informację na
  adres kontakt@wdobrejformiecatering.pl .

VI. Zamówienia Klientów niezarejestrowanych w Serwisie

 • Klient, który nie założył Konta w Serwisie zawiera Umowę poprzez kontakt e-mailowy z pracownikiem W dobrej formie S.C., podczas którego przekazane zostaną mu podstawowe informacje dotyczące Diet, ustalone warunki realizacji zamówienia, w tym płatność i terminy dostaw.
 • Klient jest odpowiedzialny za poprawność i prawidłowość danych .
 • W sytuacji błędnego wprowadzenia danych, Klient powinien zgłosić taką okoliczność niezwłocznie, nie później niż w terminie 12 godzin od chwili otrzymania wiadomości, o której mowa w § 6 ust. 9 Regulaminu, w formie wiadomości e-mail skierowanej adres kontakt@wdobrejformiecatering.pl. Tak wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia lub poprawki obowiązywać będą począwszy od kolejnego pełnego tygodnia z zastrzeżeniem konieczności skierowania wiadomości nie później niż do piątku do godziny 12:00. w razie zgłoszenia zmiany z naruszeniem zapisów zdania poprzedniego, wiadomość traktowana jest jako doręczona kolejnego dnia roboczego. W dobrej formie S.C. nie odpowiada za skutki rozpoczęcia realizacji zamówienia przed zasygnalizowaniem błędu zgodnie z procedurą przedstawioną w zdaniach poprzednich. W dobrej formie S.C. zastrzega możliwość obciążenia Klienta dodatkową opłatą w sytuacji zgłoszenia omyłki, o której mowa w zdaniach poprzednich, po chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 • Prawidłowo złożone zamówienia będą realizowane w terminie 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin od zaksięgowania środków na naszym rachunku bankowym.
 • W dobrej formie S.C. nie przygotowuje diet indywidualnych i eliminacyjnych, w tym wyłączających potencjalne alergeny. Nieprzestrzeganie przez Klienta wszystkich zaleceń związanych z jego stanem zdrowia, alergiami lub innymi okolicznościami może mieć negatywny wpływ na zdrowie Klienta, za co W dobrej formie S.C. nie ponosi odpowiedzialności.
 • W dobrej formie S.C. nie przygotowuje diet indywidualnych i eliminacyjnych, w tym wyłączających potencjalne alergeny. Nieprzestrzeganie przez Klienta wszystkich zaleceń związanych z jego stanem zdrowia, alergiami lub innymi okolicznościami może mieć negatywny wpływ na zdrowie Klienta, za co W dobrej formie S.C. nie ponosi odpowiedzialności.
 • W dobrej formie S.C. zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku dokonania płatności w pełnej wysokości w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia lub podania niekompletnych danych.
 • Po złożeniu zamówienia online, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego przez W dobrej formie S.C. potwierdzenia zamówienia pod względem poprawności tj. m. in.: rodzaj diety, termin dostawy, adres.
 • Po wysłaniu potwierdzenia wpłaty oraz kompletu informacji niezbędnych do dostawy Klient otrzymuje potwierdzenie aktywacji na podany adres mailowy. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia potwierdzenia pod względem poprawności.
 • Zgłoszenie nieprawidłowości w adresie i danych osobowych powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od daty otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 6 ust. 10 Regulaminu. po upływie tego terminu Klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z poprawnością danych dot. zamówienia. Zgłoszenie braku realizacji dostawy wykonywanej przez W dobrej formie S.C. powinno nastąpić w przeciągu 24 h.
 • Wraz z potwierdzeniem zapłaty w przypadku płatności na konto W dobrej formie S.C. Klient zobowiązany jest do przesłania danych teleadresowych zgodnych z wcześniej otrzymanym potwierdzeniem zamówienia, tj. adresu dostawy, w tym ulica, miejscowość, dzielnica i numer domu, kodu do domofonu oraz numeru telefonu, a także dodatkowych informacji dot. dowozu w celu ułatwienia dostawy posiłków.
 • W przypadku nieodpowiedniego przechowywania Posiłków przez Klienta, W dobrej formie S.C. nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za jej przydatność do spożycia.
 • Niezależnie od warunków składania zamówień , pracownicy W dobrej formie S.C. pozostają do dyspozycji Klientów w dni powszednie od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-17.00 (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) pod numerami telefonu oraz adresami e-mail umieszczonymi w Serwisie w zakładce „Kontakty”.

VII. Przedmiot zamówienia

 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa Posiłków zdefiniowanych w § 1 ust. 12 Regulaminu, dostarczanych w ramach następujących pakietów:
  STANDARDSPORTWEGEJUNIORKETOGENICZNADETOKS
  SOKOWY
  WYBÓR MENUNISKI IG
  1000 KCAL2000 KCAL1000 KCAL1000-1500 KCAL1500 KCAL1500 KCAL1250 KCAL
  1250 KCAL2250 KCAL1250 KCAL1750 KCAL1750 KCAL1500 KCAL
  1500 KCAL2500 KCAL1500 KCAL2000 KCAL2000 KCAL1750 KCAL
  1750 KCAL2750 KCAL1750 KCAL2250 KCAL2250 KCAL2000 KCAL
  2000 KCAL3000 KCAL2000 KCAL2500 KCAL2500 KCAL2250 KCAL
  2250 KCAL3250 KCAL2250 KCAL2750 KCAL2750 KCAL2500 KCAL
  2500 KCAL3500 KCAL2500 KCAL3000 KCAL3000 KCAL
  2750 KCAL4000 KCAL2750 KCAL3500 KCAL
  3000 KCAL3000 KCAL

  *Uwaga! Opcja zamiany posiłków może być realizowana jedynie w diecie z Wyborem Menu.

 • Każdy Posiłek jest osobno pakowany w atmosferze ochronnej w plastikowe opakowania, metodą zgrzewania termicznego przy pomocy maszyny zgrzewającej. Każdy Posiłek posiada etykietę z nazwą dania, informacją o kolejności spożywania, warunki przechowywania określające zalecana temperaturę oraz datą przydatności do spożycia. Nie stosujemy dodatkowych oznaczeń na życzenie Klienta w tym oznaczeń personalnych. Posiłki po dostarczeniu do czasu spożycia powinny być przechowywane w lodówce. Każdy zestaw jest spakowany w torbę nadającą się do recyklingu.
 • W dobrej formie S.C. informuje, iż dane dotyczące wartości odżywczych każdego z posiłków mogą odbiegać od rzeczywistych w zakresie do 5 (słownie: pięciu) punktów procentowych w skali jednego tygodnia.

VIII. Warunki dostawy

 • Na Terenie Dostawy Posiłki dostarczane są przez W dobrej formie S.C. za pomocą własnych dostawców lub przy wykorzystaniu podmiotów trzecich.
 • W dobrej formie S.C. oferuje możliwość realizacji dostawy Posiłków poza Terenem Dostawy po uprzednim uzgodnieniu miejsca dostawy z Biurem Obsługi Klienta. w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt pod numerem 733 355 659 lub 534 096 587 lub drogą mailową e-mail: kontakt@wdobrejformiecatering.pl .
 • Dostawa Diet lub innych produktów przeznaczonych na dni od poniedziałku do soboty odbywa się w godzinach nocnych począwszy od dnia poprzedzającego dzień przeznaczenia diety. Realizacja zamówienia na terenie dostaw odbywa się między 22:00 a 7:00. 
 • W dobrej formie S.C. zastrzega, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach niezależnych od Spółki możliwym jest realizacja dostawy w godzinach innych wskazane w § 8 ust. 6 Regulaminu bez podania przyczyny i powstania po stronie Klienta uprawnień do formułowania roszczeń.
 • Brak odbioru dostarczonej Diety lub innego produktu przez Klienta bądź niemożność ich dostarczenia przez dostawcę pod wskazany adres w przypadku np.: braku podania kodu do domofonu czy też klucza do klatki schodowej, nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu środków lub formułowania innych roszczeń.
 • Z przyczyn logistycznych Klient nie ma możliwości wyboru konkretnej godziny dostawy.
 • Dostawa odbywa się w sposób bezkontaktowy, kierowca pozostawia Posiłki we wskazanym przez Klienta miejscu. Dostawca nie ma obowiązku informowania Klienta o dokonanej dostawie. W dobrej formie S.C. nie odpowiada za brak możliwości dostarczenia posiłków we wskazane miejsce z przyczyn niezależnych od Spółki (np.: zepsuty domofon, brak kontaktu z Klientem, brak możliwości dojazdu).
 • Diety oferowane są w pakietach przeznaczonych na dni robocze – od poniedziałku do soboty, w związku z powyższym W dobrej formie S.C. nie mają możliwości dostarczać diet lub innych produktów przeznaczonych na niedzielę lub inny dzień wolny od pracy. Istnieje możliwość zamówienia Posiłku lub innego produktu z przeznaczeniem na jeden dzień wolny (np. na niedzielę), która zostanie dostarczane razem z Dietą sobotnią. Tak dostarczony produkt dodatkowy będzie powielonym zestawem z dnia powszedniego. Informację o chęci skorzystania z takiej opcji należy podać podczas składania zamówienia.
 • W dobrej formie S.C. zastrzega, iż istnieje możliwość braku zrealizowania dostawy Diety lub innego produktu z przyczyn niezależnych od Spółki np.: brak możliwości przejazdu z uwagi na stan techniczny drogi, blokadę przejazdu itp. w tego typu sytuacji W dobrej formie S.C. poinformują Klienta o zaistnieniu danej okoliczności.

IX. Cena i metody płatności

 • Szczegółowy cennik Usług zamieszczony jest w Serwisie w zakładce ,,Cennik” i obowiązuje dla wszystkich zamówień, bez względu na sposób ich złożenia.
 • Wszystkie ceny podane przez W dobrej formie S.C. wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 • Wszelkie opłaty zamówień następować powinny w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek bankowy W dobrej formie S.C. o numerze: 54109017530000000148399033 lub poprzez system Tpay.
 • Płatności na rzecz W dobrej formie S.C. następują przed rozpoczęciem dostaw Posiłków. Przed dokonaniem płatności lub przy składaniu zamówienia Klient zobligowany jest do określenia czy dokonuje zakupu jako konsument czy jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. w razie nabycia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i chęci uzyskania dokumentu Faktura VAT Klient winien jest wskazać pełne dane przedsiębiorstwa, w tym: NIP, nazwa, adres.

X. Zmiana zamówienia poza Serwisem

 • Zapisy § 10 Regulaminy dotyczą czynności zmian zamówień za pośrednictwem kontaktu drogą e-mail z W dobrej formie S.C. bez korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 • Zawieszenie dostarczania danej diety, następuje tylko drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail skierowaną na adres: kontakt@wdobrejformiecatering.pl , co najmniej na dwa dni robocze przed dostawą zamówienia. Oświadczenie w przedmiocie zawieszenia dostawy należy kierować do godziny 12:00, z podaniem daty zawieszenia oraz daty wznowienia dostaw Diety. W przeciwnym wypadku W dobrej formie S.C. dostarczać będą diety zgodnie z dotychczasowym harmonogramem na koszt i ryzyko Klienta.
 • Czas trwania pakietu zostaje przedłużony o ilość dni zawieszenia, zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu. Nie jest wymagane podanie terminu wykorzystania wstrzymanych dni obowiązywania pakietu. w przypadku chęci wznowienia należy przekazać stosowną informację w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres kontakt@wdobrejformiecatering.pl, na dwa Dni robocze przed planowaną datą kontynuacji. Okres zawieszenia dostarczania Diety może wynieść maksymalnie 2 (słownie: dwa) miesiące. W razie upływie wskazanego 2-miesięcznego okresu i braku wznowienia dostarczania Diety przez Klienta – zamówienie uznaje się za anulowane.
 • Anulowanie zamówienia jest możliwe na dwa Dni robocze przed faktyczną datą dostawy Diety wysyłając formularz rezygnacji dostępny w Serwisie, pod rygorem nieważności. W sytuacji anulowania zamówienia zgodnie ze zdaniem poprzednim Spółce przysługiwać będzie roszczenie o zwrot wydatków poniesionych w celu należytego wykonania zamówienia oraz ewentualnych poniesionych szkód.
 • Zmianę adresu dostawy, należy zgłosić mailowo na adres kontakt@wdobrejformiecatering.pl do godz. 12:00 w piątek. Nie ma możliwości dokonania jednorazowej zmiany adresu na konkretny dzień. Wszelkie zmiany w adresach dostawy realizowane są minimum na 5 dni, rozpoczynając od poniedziałku. o każdorazowej zmianie Adresu Klient zobowiązany jest poinformować W dobrej formie S.C. drogą mailową.
 • Wszelkie zmiany w Zamówieniu są potwierdzane drogą mailową, poprzez podsumowanie dokonanych zmian.
 • Jakiekolwiek zmiany  Zamówienia wymagają form szczególnych zastrzeżonych w treści Regulaminu, pod rygorem nieważności.
 • Jeśli w efekcie zmiany zamówienia dojdzie do sytuacji, w której: 
  • Klient uiścił na rzecz W dobrej formie S.C. wynagrodzenie w kwocie wyższej niż należna (nadpłata) – zwrot odpowiedniej ilości środków pieniężnych nastąpi w terminie 10 dni roboczych
  • Klient uiścił na rzecz W dobrej formie S.C. wynagrodzenie w kwocie niższej niż należna (niedopłata) – zobowiązany będzie do uregulowania brakującej części wynagrodzenia należnego Spółce – z zastrzeżeniem rozpoczęcia realizacji zmodyfikowanego zamówienia dopiero po zaksięgowaniu środków.
 • Klientowi przysługuje uprawnienie do dokonywania maksymalnie 2 (słownie: dwóch) zmian w obrębie zamówienia przypadających na okres 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych realizacji zamówienia.
 • Istnieje możliwość zmiany danego rodzaju Diety na dowolną inną Dietę dostępną w ofercie W dobrej formie S.C.. Należność za dietę zostanie rozliczona według obowiązującego cennika.
 • Zwrot należności nastąpi jeżeli W dobrej formie S.C. nie dowożą Diet do wybranej miejscowości . Zwroty realizowane są w ciągu 10 dni roboczych:
  • na rachunek bankowy, wskazany na formularzu zwrotu wypełnionym przez Klienta
 • Wszelkie zmiany w zamówieniu są potwierdzane drogą mailową, poprzez podsumowanie dokonanych zmian.

XI. Postępowanie reklamacyjne

 • Klientowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia reklamacji dotyczącej wad lub usterek w zakresie funkcjonowania Serwisu, a także realizacji złożonego zamówienia, poprzez wysłanie reklamacji na adres siedziby jak też poprzez e-mail kontakt@wdobrejformiecatering.pl
 • Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny zawierać co najmniej: 
  • dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika (np. firmę, NIP, imię i nazwisko, numer rachunku bankowego oraz nazwę Banku),
  • dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),
  • nr transakcji/zamówienia, co do którego zgłoszono reklamację, jeśli taki numer został nadany,
  • datę dostawy,
  • opis zastrzeżeń co do funkcjonowania Serwisu lub realizacji zamówienia,
  • dokumentację fotograficzną ukazującą zgłoszone zastrzeżenia.
 • Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) Dni roboczych od dnia doręczenia do W dobrej formie S.C. reklamacji.
 • Wszelkie reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wystąpienia okoliczności wskazujących na niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy. Konieczne jest załączenie dokumentacji fotograficznej obrazującej zastrzeżenia.

XI. Promocje

 • Promocje przygotowywane przez W dobrej formie S.C. nie łączą się.
 • Promocje naliczane są od podstawowej ceny diety.
 • Kody rabatowe dostępne u osób promujących W dobrej formie S.C. są kodami obowiązującymi na pierwsze zamówienie. Rabat naliczany jest od ceny diety.
 • Regulaminy odrębnych programów promocyjnych lub konkursów udostępniane będą w Serwisie oraz w mediach społecznościowych prowadzonych dla W dobrej formie S.C. przy wprowadzaniu danego programu.

XII. Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta

 • Uwzględniając przedmiot Umowy mający charakter przedmiotu świadczenia ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia, a także faktem, iż częścią świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, stosownie do brzmienia przepisów art. 38 pkt 4, 5 i 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), Klientowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy jako zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zamówień dłuższych niż 20 dni, w których koszt zamówień jest niższy niż w przypadku zamówień kilkudniowych, konsumentowi przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane dni po cenach wyższych.

XIII. Pozostałe uzgodnienia

 • W celu skorzystania z cennika, oferty, formularza zamówień, regulaminu, dostępnych za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest: urządzenie z dostępem do sieci internetowej oraz przeglądarką internetową (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla) oraz aktywne konto poczty elektronicznej i numer telefonu nieprzypisanego wcześniej do innego Klienta W dobrej formie S.C..
 • Klient akceptuje okoliczność nagrywania rozmów telefonicznych wykonywanych za pośrednictwem aparatów telefonicznych W dobrej formie S.C.. Rejestracja rozmów służy wyłącznie podwyższaniu kwalifikacji pracowników i współpracowników W dobrej formie S.C., a także rozpatrywaniu reklamacji oraz realizacji zamówień zgodnie z przepisami art. 14 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).